Visie, Missie, Waarden

Visie, Missie, Waarden

Onze visie
Alleen door samen te werken bij het maken van keuzes in hoe om te gaan met onze fossiele brandstoffen in onze directe omgeving, zijn wij in staat een schonere en duurzamere leefomgeving te creëren voor ons en onze kinderen. Tachion Solutions kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Onze missie
Het terugdringen van het gebruik van energie in combinatie met het plaatselijk opwekken van onze eigen energiebehoeften. Het delen van kennis en ervaring ter bevordering van bewustwording en ontwikkeling in duurzame energie. Tachion Solutions is een praktische en flexibele partij voor initiatiefnemers van duurzame decentrale oplossingen. Door samenwerking, zorgen wij dat uw project gerealiseerd kan worden.

Wij wensen dat een ieder in zijn eigen energiebehoeften kan voorzien en deze zelf kan beheren.

Onze waarden
Respect voor mens en natuur, bewust omgaan met onze energiebehoeften, diensten en producten in dienst van duurzaamheid. Tachion Solutions handelt integer, open en duidelijk naar klanten en relaties. Medewerkers, klanten en relatie's delen kennis en ervaring met elkaar.
Medewerkers, en partners van Tachion Solutions zijn helder in hun communicatie, geven eerlijk advies en realiseren gemaakte afspraken. Tachion Solutions gaat met partners en relaties langdurige relaties aan, waarin mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken.
Tachion Solutions houdt niet vast aan bestaande gewoonten, tradities, meningen, belangen of structuren om de eenvoudige reden dat die er nou eenmaal zijn. Wij willen en durven verder te kijken, kritische vragen te stellen en open te staan voor vernieuwing. (Out of the box). Afstand nemen van dogma's en orthodoxie, taboes durven doorbreken en heilige huisjes aan te pakken. Niet vanuit vastgeroeste ideeën en ingesleten gewoonten, maar met lef en vernieuwingszin.

Beeld

CMS: Lab 35